Приложение №5 към чл. 38 от ЗЕС

от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2013г.


Мрежа / Услуга

Параметър

Измерване

Мерна еденица

Стандартизационен документ

Фиксиран Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките

1 ден

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата,договорирана с клиента а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

99.50%

ETSI EG 202 057-1

Фиксиран Достъп до интернет

Процетн на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0.00%

ETSI EG 202 057-1

Фиксиран Достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост на предаване на данни

100 000 kbit/s

ETSI EG 202 057-4

Минимална постигната скорост на предаване на данни

4000 kbit/s

ETSI EG 202 057-4

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни

40 000 kbit/s

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран Достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.01%

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран Достъп до интернет

Закъснение при предаване на данни

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

1ms

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение на закъснението

+/ - 1ms

ETSI EG 202 057-4